Strategi

Strategi for VUC Storstrøm 2022‐2026

VUC Storstrøms strategi for perioden 2022‐2026 skal ses i lyset af en række store forandringer og udfordringer i markedet. Det er en strategi, der rammemæssigt bygger videre på den forrige strategi ‐ og tager afsæt i indsatser, der dels skal konsolidere men også transformere VUC Storstrøm til et nyt marked.


Overordnet set betyder det, at der stadig vil være fokus på kerneområderne; HF, Hf-enkeltfag, AVU, FVU, OBU og VEU/VUC‐erhverv.


Strategien for perioden 2022‐2026 har således fokus på at imødekomme den demografiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i dækningsområdet, men har også blik for regionale, nationale ‐ og internationale udviklingspotentialer.


Strategien har øget fokus på indsatsområder som hybrid tilrettelæggelse af undervisningen, mere tidsmæssig fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, studiemiljø, trivsel i organisationen blandt kursister og medarbejdere samt grøn omstilling og bæredygtighed. Desuden kigger strategien ind i en transformation, hvor flere voksne borgere i forskellige jobsituationer skal opkvalificeres, og denne peger derfor på en udvikling af VUC‐erhverv i retning af et kursus‐ og kompetencecenter.


Det er målet, at VUC Storstrøm – i brede og tætte samarbejder med andre aktører i uddannelses – og arbejdsmarked ‐ konsoliderer og styrker sin position som en toneangivende uddannelsesaktør indenfor voksen ‐ og efteruddannelsesområdet.


Strategien for VUC Storstrøm for perioden 2022‐2026 falde i fire sammenhængende
dele, som består af:

 •  Vision
 • Mission
 • Strategiske pejlemærker
 • Operationel strategimodel


Strategien er tænkt i et emergerende perspektiv, hvor der hurtigt skal være mulighed for at tilpasse og skabe handling i forhold til de uddannelsespolitiske samt markedsmæssige strømninger, der må forventes i perioden 2022‐2026.


VUC Storstrøms vision og mission

Visionen og missionen for VUC Storstrøm understøtter vigtigheden af den opgave og de erfaringer, vi har på det almene område, hvor vi med et voksenpædagogisk sigte på uddannelsesområdet sikrer, at kursister får en ny mulighed for at få de nødvendige kompetencer til at søge videre i job og uddannelse.


Vision – din vej videre

Vi vil være en uddannelsesinstitution, der er kendt for høj kvalitet i undervisningen – og samtidig vil vi være på forkant med de hybride ‐ såvel som analoge kompetencer, der efterspørges på de videre uddannelsesmuligheder og i erhvervslivet.


Vi ønsker, at:

 • Vores kursister bliver så dygtige som muligt
 • Vores kursister gives mulighed for at forfølge deres drømme og ønsker
 • Vores uddannelser skaber høj overgangsfrekvens til erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser
 • VUC Storstrøm bliver et stærkt led i en værdikæde med øvrige aktører inden for uddannelse og arbejdsmarked
 • VUC Storstrøm skal forberede kursister på viden om bæredygtighed og grøn omstilling i samfundet
 • Skabe en effektiv og innovativ institutionsdrift

 

Mission – viden til tiden


VUC Storstrøm vil opkvalificere borgernes almene kompetencer – og til enhver tid skabe forudsætninger for valg af den rigtige uddannelse eller job.


Vi ønsker, at:

 • Forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau i vores dækningsområde 
 • Opkvalificere borgernes almene kompetencer og dermed forberede til videre uddannelse og erhverv
 • Være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser
 • Være en central uddannelsesaktør og formidler af almen kompetencegivende uddannelser og kompetenceudvikling i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner for borgere til og med højeste gymnasiale niveau.
 • Være en toneangivende aktør inden for VUC‐ erhverv og efteruddannelse for at styrke arbejdsmarkeds relevante, almene kompetencer ‐ både i VUC Storstrøms dækningsområde, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Være en væsentlig aktør i ambitionen om at skabe livslang læring for alle borgere i vores dækningsområde gennem løbende opkvalificering af arbejdsstyrken


VUC Storstrøms strategiske pejlemærker 2022‐2026


1. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm er den attraktive uddannelsesinstitution med nærhed og udsyn i læring, faciliteter og organisering


Nærhed og udsyn ‐ Det attraktive voksenuddannelsescenter

 

 • VUC Storstrøm er professionelle læringsfællesskaber med fortsat fokus på nyudvikling af hybride læringsdesign med kursisten i centrum
 • VUC Storstrøm udvikler løbende bygningsmassen og anskaffer systemer for at understøtte det pædagogiske og didaktiske voksenmiljø
 • VUC Storstrøm har fokus på trivsel, en dialogbaseret kultur og vil styrke den organisatoriske forståelse hos alle medarbejdere
 • VUC Storstrøm har fokus på at tiltrække nye medarbejdere med de rette kompetencer
 • VUC Storstrøm videreudvikler strategien om ”house of brands” for at styrke synergien mellem uddannelser og uddannelsesmiljøer i dækningsområdet
 • VUC Storstrøm styrker og videreudvikler en tydelig intern og ekstern kommunikation målrettet ansatte, kursister og øvrige samarbejdspartnere

 

2. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm udbyder relevant uddannelse i dækningsområdet og er førende inden for hybrid tilrettelæggelse af undervisning


Lokalt forankret – digitalt forbundet ‐ Kvalitetsuddannelse uafhængig af tid og sted

 

 • VUC Storstrøm videreudvikler et voksenpædagogisk studiemiljø, som skaber kompetente borgere gennem høj faglighed, demokratisk‐, almen‐ og digital dannelse
 • VUC Storstrøm anvender og udvikler den nyeste teknologi til at understøtte det voksenpædagogiske miljø og kursisternes læring
 • VUC Storstrøm skal udnytte og udbygge det store internationale netværk til at understøtte det globale udsyn hos medarbejdere og kursister
 • VUC Storstrøm opkvalificerer løbende alle ansatte og kursisters hybride kompetencer
 • VUC Storstrøm udvikler og sætter rammerne for både analoge og hybride studie‐ og læringsmiljøer
 • VUC Storstrøm udvikler og arbejder på lokale og fleksible tilrettelæggelser af uddannelser, således de modsvarer de behov, der efterspørges i samfundet

 

3. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm er den primære leverandør af almen uddannelse og generelt kompetenceløft til offentlige og private virksomheder


En del af arbejdsmarkedet ‐ Arbejdsmarkedets foretrukne uddannelses‐ og kursuspartner

 

 • VUC Storstrøm vil omstille erhvervsafdelingen til en kompetence‐ og opkvalificeringsuddannelsesservice
 • VUC Storstrøm vil opsøge og udvikle strategiske partnerskaber med offentlige og private organisationer, NGO’er og andre aktører
 • VUC Storstrøm vil have fokus på at udvide tilbuddet af kompetencemuligheder for gruppen af ”etablerede voksne” i hele Region Sjælland
 • VUC Storstrøm vil være den foretrukne partner i forhold til den digitale udvikling og omstilling i offentlige og private organisationer
 • VUC Storstrøm vil være en aktiv spiller i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling til Femern Bælt
 • VUC Storstrøm vil arbejde på kommercialisering af VUC Storstrøms knowhow inden for hybrid skole, digital tilrettelæggelse og internationalisering

 

4. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm karakteriseres ved et stærkt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i hele organisationen


Bæredygtig bevidsthed ‐ Bæredygtig uddannelse i et voksenpædagogisk miljø

 

 • VUC Storstrøm vil inddrage medarbejdere og kursister i et grønt og bæredygtigt læringsfællesskab med fokus på FN’s verdensmål
 • VUC Storstrøm samarbejder med virksomheder om at bidrage til, at lokale‐, nationale og internationale virksomheder kan indfri deres potentialer med hensyn til grøn omstilling og bæredygtig bevidsthed
 • VUC Storstrøm vil tage samfundsmæssigt ansvar for uddannelse af borgerens basale kompetencer, sikre kvalitetsuddannelser og muligheden for lige adgang til livslang læring
 • VUC Storstrøm har via vores uddannelser fokus på at give kursisterne en global, klimabevidst og bæredygtig verdensforståelse
 • VUC Storstrøm har fokus på at være en bæredygtig arbejdsplads for medarbejdere
 • VUC Storstrøm arbejder på en bæredygtig, effektiv og innovativ institutionsdrift

 

Strategimodellen 2022-2026